Læreplanverket 2020

Overordnet del
Et leirskoleopphold er en del av grunnskolen og undervisningen på leirskolen er i tråd med læreplan.

Opplæringens verdigrunnlag
1.2 Identitet og kulturelt mangfold
«Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at kvar elev kan vareta og utvikle identiteten sin i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Innsikt i historia og kulturen vår er viktig for at elevene utvikler identitet, og skaper tilhørighet til samfunnet. Elevene skal lære å kjenne de verdiene og tradisjonene som bidrar til å samle menneska i landet.»

«Felles referanserammer er viktig for at den enkelte skal kjenne tilhørighet  til samfunnet. Dette skaper samhold og forankrer identiteten til den enkelte i et større fellesskap og i en historisk sammenheng.»

Dette bidrar leirskolen med under opphold, gjennom aktiviteter, på samlinger og spesielt med formidlingen/besøket på Maihaugen.

1.5 Respekt for naturen og miljøbevisstheit
«Mennesket er en del av naturen og har ansvar for å forvalte han på en forsvarlig måte. Gjennom opplæringa skal elevene få kunnskap om og utvikle respekt for naturen. De skal få oppleve naturen og se den som en kilde til nytte, glede, helse og læring. Elevene skal utvikle bevissthet om hvorledes  levesettet til mennesket påvirker naturen og klimaet, og dermed òg samfunnene våre. Skolen skal bidra til at elevene utvikler vilje til å ta vare på miljøet.»

Dette bidrar leirskolen med gjennom aktiviteter og turer.

2 Prinsipp for læring, utvikling og danning
«Opplæringa skal danne hele mennesket og gi hver og en mulighet til å utvikle evnene sine. Danning skjer når elevene får kunnskap om og innsikt i natur og miljø, språk og historie, samfunn og arbeidsliv, kunst og kultur, og religion og livssyn. Danning skjer også gjennom oppleving og praktiske utfordringer i undervisning og skolehverdagen. Et brett spekter av aktiviteter, fra strukturert og målrettet arbeid til spontan lek, gir elevene en erfaringrikdom. Elevene blir dannet i møte med andre og gjennom å utfolde seg fysisk og estetisk på en måte som fremmer bevegelses glede og mestring.»

(Ut)danningen elevene får på leirskolen, er alt i tråd med det skolen skal jobbe for.

2.1 Sosial læring og inkluderende arbeidsmiljø
Et sammenhengende opphold over flere dager på leirskole, skaper gode muligheter for sosial læring og inkluderende arbeidsmiljø. Aktivitetene våre er tilrettelagte for at elevene må samarbeide for å løse oppgaver. Skolene som kommer til oss, medvirker i stor grad hvilke elever som skal være og jobbe sammen. Her er det gode muligheter for å dele elevene på tvers av etablerte vennegjenger eller styrke dem man ønsker. Dermed vil leirskolen være medspiller i arbeidet skolen gjør med sosial læring og inkluderende arbeidsmiljø.

På leirskolen får elevene mulighet for å uttrykke seg og påvirke hvordan oppgavene skal løses, de må lytte til andre og de får tid til å utvikle vennskap og skape nye.

På leirskole går faglig og sosial læring hånd i hånd. Vi kan love at alle elevene vil kjenne på mestring, samtidig som de vil strekke seg.